Sylwetki naukowe

Prof. dr hab. Magdalena Danielewicz 

Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych (Wyd . UW, Warszawa 1996). Jej monografia habilitacyjna została poświęcona znaczeniom polskich czasowników nazywających stany umysłu (Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, KLF, Warszawa 2002). Książka „profesorska” z kolei to opracowanie poświęcone strukturze semantycznej przysłówków metapredykatywnych (W głąb specjalizacji znaczeń. Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne, BelStudio, Warszawa 2012).

Jest także współautorką (obok Andrzeja Bogusławskiego) sondy słownikowej Verba polona abscondita (Elma Books, Warszawa 2005) oraz trzech podręczników do kształcenia językowego na poziomie gimnazjalnym (Mowa polska, Stentor, Warszawa 1999, 2000, 2001). Opublikowała to z górą 80 artykułów naukowych.

Przetłumaczyła na język polski, opatrzyła wstępem i uwagami redakcyjnymi oryginalne pisma Ferdynanda de Saussure’a zebrane w tomie Écrits de linguistique générale, Gallimard, Paris 1996 (pol. tytuł:  Szkice z językoznawstwa ogólnego, Dialog, Warszawa 2004).

Przedmiot jej zainteresowań badawczych stanowią przede wszystkim teoria języka, semantyka  lingwistyczna i leksykografia.

Od ukończenia studiów jest nieprzerwanie związana z Uniwersytetem Warszawskim. Od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Lingwistyki Formalnej, a od roku 2008 – również kierownika Studium Doktoranckiego na Wydziale Neofilologii.

Polska Bibliografia Naukowa

Prof. dr hab. Andrzej Bogusławski

Ukończył studia slawistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1960 r. na podstawie rozprawy Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku polskim (Ossolineum, Wrocław 1963). Jego monografia habilitacyjna została poświęcona historii, znaczeniu i morfologii liczebnika rosyjskiego (Semantyczne pojęcie liczebnika i jego morfologia w języku rosyjskim, Ossolineum, Wrocław 1966). Profesorem tytularnym został mianowany w 1977 roku.

Przedmiot zainteresowań badawczych prof. Andrzeja Bogusławskiego  stanowią m.in.: filozofia i teoria języka, metodologia badań lingwistycznych, gramatyka, semantyka i pragmatyka lingwistyczna, leksykografia, translatologia, historia językoznawstwa, teoria literatury.

Od 1951 r. zawodowo nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Warszawskim. W latach 1987-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Lingwistyki Formalnej, od roku 1989 zatrudniony jest w niej na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Uniwersytet Carla von Ossietzky’ego w Oldenburgu, a także Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uhonorowały go tytułami doktora honoris causa.

Spis publikacji od roku 2000 znajduje się tutaj.

Polska Bibliografia Naukowa

dr Celina Heliasz-Nowosielska

Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki. Tam też w 2012 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych i wydała zredagowaną na podstawie pracy doktorskiej książkę pt. Przysłówkowe wykładniki ograniczania dostępu do wiedzy o działaniach.

Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa.

Współpracowała w ramach różnych projektów naukowo-badawczych z Instytutem Podstaw Informatyki PAN oraz Instytutem Polonistyki Stosowanej UW, a także z komercyjnymi dostawcami narzędzi informatycznych wykorzystujących dane lingwistyczne.

Prowadziła kursy gramatyki opisowej języka polskiego dla studentów Polonistyki UW. Uczyła także języka polskiego jako obcego w jednej z warszawskich prywatnych szkół językowych i w trakcie praktyk zawodowych na Uniwersytecie w Manchesterze. Aktualnie prowadzi na UW warsztaty i konwersatoria ogólnouniwersyteckie na temat technik komunikacji interpersonalnej.

W Katedrze Lingwistyki Formalnej pracuje od 2012 roku. Zajmuje się badaniami nad pragmatyką zdarzeń mownych i ich opisem w terminach języka naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk suprasegmentalnych.

Polska Bibliografia Naukowa

Polska Bibliografia Naukowa

dr Jan Wiślicki

Polska Bibliografia Naukowa

dr Daniel Ziembicki